Vedtægter for Brædstrup og Omegns Jagtforening

Foreningens navn er: Brædstrup & Omegns Jagtforening

Foreningens hjemsted er: Horsens Kommune

§ 1.

Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund ( DJ ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter. DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 2.

Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJs formål.

§ 3.

Foreningen kan som medlem optage enhver uberygtet person

§ 4.

Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftlig varsel til udgangen af december. Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJs vedtægter paragraf 36 – 41. Eksklusionen skal således, for at få en endelig gyldighed godkendes af DJs hovedbestyrelse. Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.

§ 5.

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årlig kontingent. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer, samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 6.

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes i oktober måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsorden, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse af den ordinære generalforsamling skal ske, enten i DJs medlemsblad, forenings program, evt. i de lokale blade, eller ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel. Dagsordenen skal indeholde flg. punkter

  1. Valg af dirigent

  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.

  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

  4. Indkomne forslag

  5. Fastlæggelse af kontingent

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

  7. Valg af suppleanter

  8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter

  9. Valg til div. udvalg

  10. Eventuelt

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette, med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, med angivelse af dagsorden, skal ske skriftlig til medlemmerne med mindst en uges varsel.

§ 8.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Hvert medlem har en stemme. Afstemninger sker skriftlig, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis et medlem begærer skriftlig afstemning. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger vedtages ved simpel, absolut stemmeflerhed, med mindre andet fremgår af disse vedtægter. Ændring af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

§ 9.

Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Dog består bestyrelsen i 2012 af 9 medlemmer ( første år efter sammenlægningen med Brædstrup Jagtforening af 1970 ) 7 medlemmer fra Brædstrup & Omegns Jagtforening og 2 medlemmer fra Brædstrup Jagtforening af 1970. På generalforsamlingen i oktober 2012 vælges atter 7 mand til bestyrelsen, der vælges for 2 år ad gangen. Der afgår på skift 3 og 4 mand hvert andet år. Der foretages lodtrækning blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer samt flugtskydningsudvalgsmedlemmer om, hvilke 3 medlemmer der er på valg efter det første år og hvilke 4, der er på valg det andet år. På samme måde foretages lodtrækning blandt de valgte revisorer og valgte suppleanter. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Hvert medlem af bestyrelsen har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

§ 10.

Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening, eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

§ 11.

Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer. Regnskabsåret går fra 01.10 til 30.09.

§ 12.

De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, reviderer regnskabet og påtegner dette. Revisorerne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer. Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn. Medlemmer af bestyrelse og nedsatte udvalg kan ikke vælges til revisor.

§ 13.

Foreningen kan til enhver tid nedsætte div. udvalg. Disse udvalg er henlagt til paragrafferne 9, 11 og 12 med hensyn til valg, regnskab og revision.

§ 14.

Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokale foreninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende fælles lokalforening.

§ 15.

Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum vedtage, at foreningen opløses. Foreningens evt. formue skal efter at alle forpligtelser er opfyldt forvaltes af DJ i indtil 5 år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område indenfor 5-årsperiodens udløb, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter 5-årsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende formål.

Disse vedtægter, der er vedtaget på Brædstrup & Omegns Jagtforenings generalforsamling den 28.10.11, samt på Brædstrup Jagtforening af 1970 generalforsamling den 05.10.11 træder i kraft den 01.01.12.